Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Alga-HR uitgebrachte offertes, alle tussen partijen gesloten overeenkomsten, alsmede alle nog tussen partijen te sluiten overeenkomsten en overige contractuele relaties.

Toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel (hoofdstuk I) en een aantal bijzondere delen (hoofdstukken II tot en met V). Afhankelijk van de door Alga-HR te leveren goederen en/of diensten zijn de bepalingen uit het betreffende bijzondere deel van toepassing. Ingeval van enige strijdigheid van bepalingen van een bijzonder deel met bepalingen uit het algemeen deel prevaleren de desbetreffende bepalingen van het bijzondere deel. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk en door de ter zake bevoegde persoon zijn overeen gekomen.

 

I. ALGEMENE BEPALINGEN In dit hoofdstuk van de Algemene Voorwaarden zullen de volgende definities gebruikt worden, waaraan de betekenis wordt toegekend die per definitie hieronder is gegeven.

1. Definities

1.1 Overeenkomst: de door Opdrachtgever ondertekende offerte of de door partijen ondertekende overeenkomst waarop in beide gevallen de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en waarin eventuele specifieke afspraken tussen Alga-HR en Opdrachtgever en eventuele toepasselijke variabelen staan vermeld zoals tarieven en looptijd van de overeenkomst.

1.2 Vertrouwelijke Informatie: alle informatie, in welke vorm dan ook, die de Verstrekkende Partij aan de Ontvangende Partij heeft verstrekt en naar haar aard vertrouwelijk is dan wel als zodanig is aangemerkt. Hieronder wordt mede begrepen informatie met betrekking tot computer programmatuur die niet publiekelijk bekend is, waaronder de broncode, beschrijving van specificaties en technische documentatie, alsmede bedrijfsinformatie, financiële informatie, informatie met betrekking tot business- en marketingstrategieën of plannen met betrekking tot productontwikkeling, klanten- en relatiebestanden of prijzen en tarieven.

1.3 Verstrekkende Partij: de partij die vertrouwelijke informatie heeft verstrekt.

1.4 Ontvangende Partij: de partij die vertrouwelijke informatie heeft ontvangen.

2. Uitgangspunten

2.1 Iedere Overeenkomst vormt samen met de Algemene Voorwaarden een afzonderlijke Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 In geval van strijdigheid tussen een bepaling van een expliciete schriftelijke Overeenkomst tussen partijen en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

2.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Alga-HR opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Alga-HR zijn aanbieding baseert.

2.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door Alga-HR van documenten van Opdrachtgever waarop (bijvoorbeeld voorgedrukt op briefpapier) zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan.

2.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Alga-HR en Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. Medewerking

3.1 Opdrachtgever zal tijdig de door Alga-HR, in redelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, noodzakelijk geachte informatie en medewerking verschaffen.

4. Derden en medewerkers

4.1 Het is Alga-HR toegestaan derden bij de uitvoering van haar verplichtingen in te zetten.

4.2 Het is Alga-HR toegestaan bij de vervulling van een opdracht betrokken medewerkers te vervangen, na voorafgaande kennisgeving daarvan aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever redelijke bezwaren heeft bij de aanwijzing door Alga-HR van een nieuwe medewerker, dan zullen partijen met elkaar in overleg treden over een passend alternatief.

5. Back-up

5.1 Indien Opdrachtgever vanuit een eigen decentrale omgeving gegevens aan Alga-HR ter verwerking aanbiedt, verbindt Opdrachtgever zich jegens Alga-HR om, met betrekking tot de bij Opdrachtgever in gebruik zijnde (gegevens)bestanden en programmatuur, back-up-procedures uit te voeren conform de in de branche gebruikelijke standaards en op dusdanige wijze, dat herstel met minimale inspanning tot de mogelijkheden behoort.

6. Intellectuele Eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van Alga-HR waaronder, maar niet beperkt tot het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht, met betrekking tot enig werk, waaronder mede begrepen documenten, ontwerpen, computerprogrammatuur, maatwerkprogrammatuur en/of andere al dan niet elektronisch vastgelegde informatie, blijven berusten bij Alga-HR of de derde van wie Alga-HR het recht heeft verkregen het werk aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enig werk overgedragen aan Opdrachtgever. Indien Alga-HR een gebruiksrecht aan Opdrachtgever verleent, is dat een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht.

6.2 Alle intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever waaronder, maar niet beperkt tot het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht, met betrekking tot enig werk, waaronder mede begrepen documenten, ontwerpen, computerprogrammatuur, maatwerkprogrammatuur en/of andere al dan niet elektronisch vastgelegde informatie, blijven berusten bij Opdrachtgever of de derde van wie Opdrachtgever het recht heeft verkregen het werk te gebruiken.

6.3 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur en documentatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Alga-HR. Opdrachtgever is niet gerechtigd de programmatuur en documentatie te vervreemden, te bezwaren dan wel, in (sub)licentie te verstrekken. Opdrachtgever zal de Programmatuur of de in de onderhavige bepaling genoemde zaken niet verveelvoudigen, openbaar maken of daarvan kopieën vervaardigen. Het is Opdrachtgever toegestaan om kopieën te maken van de gebruikshandleiding voor intern gebruik.

6.4 De bepalingen uit dit artikel strekken mede, voor zover zij betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten die aan een derde toekomen, tot bescherming van deze derde en hebben de kracht van een beding ten behoeve van een derde.

6.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, portal, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.

7. Tarieven

7.1 Alga-HR heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen conform de CBS index zakelijke dienstverlening, cao-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, SBI 93: 70 - 74, versie huidige cijfers. De peildatum voor de vaststelling is op 15 augustus van het lopende jaar over de periode juli tot en met juni.

7.2 Onverminderd het bepaalde in art. 7.1 heeft Alga-HR het recht in redelijkheid haar tarieven aan te passen aan kostenverhogende omstandigheden die niet door Alga-HR worden veroorzaakt. Hierbij valt te denken aan kostenverhogende omstandigheden die het gevolg zijn van wijzigingen in wet- en regelgeving, of andere omstandigheden die buiten de invloed van Alga-HR liggen. Dergelijke omstandigheden zal Alga-HR vooraf aan Opdrachtgever melden.

7.3 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige korting of verrekening.

7.4 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke rente bij handelstransacties). Indien de vordering uit handen wordt gegeven is Opdrachtgever tevens gehouden tot betaling van een redelijke vergoeding voor de buitengerechtelijke en, voor zover geen deel uitmakend van de proceskosten, de kosten gemoeid met een gerechtelijke procedure, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.

7.5 Wanneer Opdrachtgever zijn verbintenissen jegens Alga-HR niet nakomt, heeft Alga-HR het recht om na schriftelijke aankondiging de verdere uitvoering van enige overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, op te schorten.

7.6 Indien een overeenkomst aan het einde van de looptijd wordt verlengd met andere periode dan de initiële periode, komen de eventueel verleende (meerjaren) kortingen te vervallen.

7.7 Tenzij in enige overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald of zulks uitdrukkelijk is overeengekomen zijn verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten niet bij de prijzen en tarieven inbegrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen deze slechts na voorafgaande schriftelijke opdracht van Opdrachtgever door Alga-HR afzonderlijk in rekening worden gebracht.

7.8 Onder meerwerk worden de werkzaamheden verstaan die niet schriftelijk door partijen zijn overeengekomen. Meerwerk zal pas na schriftelijke opdrachtverstrekking door Opdrachtgever worden gefactureerd bij de eerstvolgende factuur dan wel na voltooiing van het meerwerk.

7.9 Tenzij in enige overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald of zulks uitdrukkelijk is overeengekomen zijn reiskosten bij de tarieven inbegrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen deze slechts na voorafgaande schriftelijke opdracht van Opdrachtgever door Alga-HR afzonderlijk in rekening worden gebracht.

8. Geheimhouding

8.1 De Ontvangende Partij zal de Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk behandelen. De Ontvangende Partij zal de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruiken zoals is toegestaan op grond van enige overeenkomst en zal de Vertrouwelijke Informatie niet aan (een) derde(n) verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verstrekkende Partij tenzij deze gegevens van algemene bekendheid zijn. De Ontvangende Partij zal minstens dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen die zij treft voor haar eigen Vertrouwelijke Informatie, in geen geval zullen deze maatregelen minder zijn dan die in alle redelijkheid noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de Vertrouwelijk Informatie wordt verspreid of onrechtmatig wordt gebruikt. 

8.2 Onverminderd het bovenstaande gelden de beperkingen van deze bepaling niet voor de volgende informatie:

a. informatie die onafhankelijk door de Ontvangende Partij is ontwikkeld zonder gebruik te maken van de Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij;

b. informatie die in handen van de Ontvangende Partij is gekomen door een derde partij die gerechtigd is om deze informatie te verstrekken, anders dan door schending van de bepalingen van deze overeenkomst;

c. informatie die reeds publiekelijk bekend is op het moment dat deze ter kennis wordt gesteld aan de Ontvangende Partij of naderhand is geworden zonder toedoen van de Ontvangende Partij, en

d. informatie die reeds rechtmatig bekend is bij de Ontvangende Partij op het moment dat deze ter kennis wordt gesteld aan de Ontvangende Partij.

 

8.3 Vertrouwelijke Informatie mag worden verstrekt indien een wettelijke plicht of een rechterlijk bevel of een uitspraak van een andere bevoegde instantie de openbaarmaking van deze informatie/gegevens gebiedt. In dat geval zal de Ontvangende Partij de Verstrekkende Partij hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en zal alle voorzorgsmaatregelen treffen die redelijk mogelijk zijn om te voorkomen dat deze informatie publiekelijk bekend wordt.

8.4 Indien de Verstrekkende Partij een recht zoals overeen gekomen in deze overeenkomst niet of te laat uitoefent betekent dit niet dat de Verstrekkende Partij afstand doet van dat recht of afstand doet van zijn recht tot het vorderen van schadevergoeding bij een toekomstige inbreuk op deze overeenkomst. 10.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het Alga-HR toegestaan in een of meer (pers)berichten melding te maken van het aangaan van deze overeenkomst.

9. Privacy/Wet Bescherming Persoonsgegevens

9.1 Voor zover de Overeenkomst verwerking van de persoonsgegevens door Alga-HR met zich mee brengt fungeert Alga-HR hierbij als bewerker. In die hoedanigheid zal Alga-HR zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. Door het aangaan van de betreffende Overeenkomst geeft Opdrachtgever aan Alga-HR opdracht om persoonsgegevens te verwerken. Andere verwerkingen zal Alga-HR alleen uitvoeren in opdracht van Opdrachtgever of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

9.2 Opdrachtgever behoudt te allen tijde de eigendomsrechten op de persoonsgegevens. Na afloop van de overeenkomst worden de data op verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever verstrekt op een gangbare gegevensdrager. Eventuele kosten hiervoor zal Alga-HR vooraf aan Opdrachtgever communiceren.

9.3 Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Alga-HR en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

9.4 Alga-HR zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

9.5 Alga-HR zal zich steeds tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat de verwerkte gegevens juist en volledig zijn. Opdrachtgever verbindt zich de juistheid en volledigheid van de gegevens regelmatig te controleren. Alga-HR is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van verwerkte gegevens.

10. Wijziging dienstverlening

10.1 Alga-HR kan naar aanleiding van wijzigingen in relevante weten regelgeving alsmede wijzigingen in andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften, wijzigingen aanbrengen in de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening.

Indien dergelijke wijziging een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg heeft, zal Alga-HR Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Opdrachtgever. In een dergelijk geval kan Opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij Alga-HR de kosten van deze wijziging voor haar rekening neemt.

11. Termijnen

11.1 Alle door Alga-HR genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij Alga-HR bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

11.2 Voor zover in enige Overeenkomst, bijlage, plan van aanpak of offerte, leverdata en/of termijnen zijn vermeld, zijn deze indicatief en vormen zij geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, is Alga-HR pas in verzuim nadat zij door Opdrachtgever op deugdelijke wijze, gedetailleerd en schriftelijk in gebreke is gesteld en Alga-HR na verstrijken van de redelijke termijn die in die ingebrekestelling is gegeven, alsnog niet deugdelijk nakomt.

11.3 Alga-HR is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Alga-HR en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

12. Informatie

12.1 Indien van de zijde van Alga-HR aan medewerkers van Opdrachtgever inhoudelijke informatie of advies wordt verstrekt op het gebied van arbeidsvoorwaarden, cao’s, fiscaliteit, wet- en regelgeving en/of andere onderwerpen van juridische of administratieve aard, wordt dat gedaan onder voorwaarde en in de verwachting dat Opdrachtgever de informatie en/of adviezen verifieert of door deskundigen laat verifiëren. Alga-HR aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie/adviezen.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Alga-HR aanvaardt een verplichting tot schadevergoeding voor zover en tot zover dat uit dit artikel blijkt. De totale, cumulatieve aansprakelijkheid van Alga-HR jegens Opdrachtgever voor directe schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Opdrachtgever in de drie maanden voorafgaande aan het schadetoebrengende feit aan Alga-HR uit hoofde van deze overeenkomst betaalde bedrag, of € 90.000,-- indien dit laatste bedrag lager is.

Hierbij geldt dat een reeks van met elkaar samenhangende schadetoebrengende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis en één schadetoebrengend feit.

13.2 Alga-HR is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen winstderving, verlies van gegevens, (schade-)vorderingen van derden, boetes of naheffingen, gemiste opbrengsten of besparingen of andere indirecte schade of gevolgschade welke voortvloeit uit of in verband staat met niet nakomen van enige verplichting van Alga-HR, dan wel enig onrechtmatig handelen.

13.3 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Alga-HR.

13.4 De werking van art. 7:404 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.5 Opdrachtgever vrijwaart Alga-HR voor eventuele claims van personeel van Opdrachtgever die verband houden met de dienstverlening van Alga-HR ten behoeve van Opdrachtgever.

14. Overmacht

14.1 In geval van overmacht van één van de Partijen zullen de verplichtingen op grond van deze overeenkomst worden opgeschort zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Alga-HR. De opschorting zal echter niet gelden voor de verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en/of de verplichtingen die reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.

14.2 Indien de overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, hebben Partijen het recht om de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te beëindigen tenzij voorzienbaar is dat de overmachtsituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Wat reeds als gevolg van de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

15. Overdracht

15.1 Het is partijen niet toegestaan de rechten uit enige overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen.

16. Vernietiging

16.1 Vernietiging of nietigheid van één der bepalingen van deze overeenkomst tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.

17. Wijziging voorwaarden

17.1 Wijzigingen van de voorwaarden en condities van de overeenkomst dienen schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.

18. Ontbinding en beëindiging

18.1 Een partij is gerechtigd enige overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat hiervoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade van partijen ontstaat, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

a. de andere partij wordt in staat van faillissement verklaard;

b. aan de andere partij wordt (al dan niet voorlopig) surseance van betaling verleend;

c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of gestaakt.

 

18.2 In geval van ontbinding zal de ontbinding uitsluitend werking hebben voor de verplichtingen die ontstaan na het moment van ontbinding en zal de ontbinding derhalve geen terugwerkende kracht hebben.

18.3 De werking van art. 7:408 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

18.4 Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan is tussentijdse beëindiging uitgesloten, tenzij zich één van de omstandigheden voordoet zoals vermeld in artikel 20.1 van deze Algemene Voorwaarden.

18.5 In het geval dat gedurende de looptijd van de Overeenkomst door Opdrachtgever de overeengekomen dienstverlening substantieel wordt teruggebracht, waaronder begrepen het terugbrengen van de dienstverlening tot minder dan 50% van het oorspronkelijk overeengekomen niveau, is Opdrachtgever aan Alga-HR een direct opeisbare vergoeding verschuldigd, gelijk aan het gemiddelde maandelijkse bedrag dat Alga-HR aan Opdrachtgever ter zake van de betreffende dienstverlening in de twaalf maanden direct voorafgaande aan de beëindiging in rekening heeft gebracht (respectievelijk zou brengen indien de overeenkomst nog geen twaalf maanden heeft geduurd), vermenigvuldigd met het aantal maanden dat de overeenkomst nog voortduurt. Dit is een antimisbruikbepaling en deze heeft derhalve geen betrekking op het terugbrengen van de dienstverlening door Opdrachtgever als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden, die Opdrachtgever noodzaken tot het terugbrengen van de dienstverlening. Fusie of overname van of door Opdrachtgever gelden hierbij niet als bedrijfseconomische omstandigheden in de zin van dit artikel.

18.6 Rechten en plichten uit de overeenkomst tussen Alga-HR en Opdrachtgever, die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

19. Vertegenwoordiging

19.1 Tot het maken van afspraken die afwijken van hetgeen in enige overeenkomst is bepaald, zijn uitsluitend de rechtsgeldige vertegenwoordigers van partijen bevoegd.

19.2 Indien ter zake van de communicatie met Opdrachtgever wordt verwezen naar schriftelijk overeengekomen afspraken, dan wordt daarmee uitsluitend bedoeld briefverkeer en e-mail.

20. Voortdurende bepalingen

20.1 Bepalingen betreffende intellectuele eigendom, aansprakelijkheid, overmacht en geschillenbeslechting blijven ook na beëindiging of ontbinding van enige overeenkomst van toepassing.

21. Toepasselijk recht/Forumkeuze

21.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in “s Hertogenbosch.

22. Tarieven

22.1 Tarieven worden gebaseerd op het prijspeil van een lopend kalenderjaar. Alle genoemde tarieven in de Overeenkomst zijn exclusief BTW en in euro’s en worden vermeld in (een bijlage bij) de Overeenkomst.

22.2 Facturering vindt plaats op de wijze en op de data zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst.

23. Duur en beëindiging

23.1 De Overeenkomst vangt aan op de datum van ondertekening door beide partijen en eindigt na een overeengekomen periode. Deze periode zal als initiële periode worden aangemerkt. Vervolgens zal de Overeenkomst steeds stilzwijgend worden verlengd met een periode gelijk aan de initiële periode.

23.2 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de contractduur, doch met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

23.3 Alga-HR is gerechtigd het gebruiksrecht met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling, schriftelijk te beëindigen indien Opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald. Opdrachtgever is dan aansprakelijk voor de schade die Alga-HR dientengevolge lijdt.

II. Salarisverwerking

1. Salarisverwerking

1.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en volledige gegevens ten behoeve van de Salarisverwerking. Opdrachtgever zal bovendien de resultaten van de Salarisverwerking na ontvangst controleren.

1.2 Voor de juistheid en volledigheid van resultaten van de Salarisverwerking zijn vele factoren van belang, waaronder de input vanuit de Opdrachtgever en de gekozen instellingen. Alga-HR staat er om die reden niet voor in dat de Salarisverwerking foutloos zal zijn.

Indien Opdrachtgever aantoont dat onvolkomenheden, onjuistheden of onvolledigheden in de resultaten van de Salarisverwerking een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Alga-HR uit hoofde van de Overeenkomst verantwoordelijk is, zal Alga-HR de Salarisverwerking herhalen teneinde deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de Salarisverwerking benodigde gegevens nog beschikbaar zijn.

1.3 Opdrachtgever maakt eventueel geconstateerde onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan Alga-HR kenbaar.

1.4 De herhaling zal gratis worden uitgevoerd. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan Alga-HR, kan Opdrachtgever Alga-HR verzoeken de Salarisverwerking te herhalen, in welk geval Alga-HR de kosten daarvan aan Opdrachtgever in rekening zal brengen.

2. Wet en Regelgeving en CAO Services

2.1 De Dienstverlening van Alga-HR omvat mede CAO Services. Op basis van informatie verstrekt door de opdrachtgever zal Alga-HR de (Bedrijfs) CAo aanpassen. Afhankelijk van het gekozen softwarepakket zijn er een aantal branche CAO's standaard ingericht door de leverancier. Alga-HR is niet aansprakelijk voor deze standaardinrichting.

2.2 Alga-HR zal zich inspannen om de door haar bij de uitvoering van de SaaS-dienst gebruikte Applicatie(s) zover mogelijk aan te passen aan wijzigingen in relevante wetgeving of andere, door bevoegde instanties gegeven, voorschriften.

2.3 Opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het doorgeven van de door hem gewenste afwijkingen ten opzichte van de door Alga-HR ingerichte standaard cao’s.

3. Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van en is verantwoordelijk voor de bruikbaarheid van de basisvoorzieningen die nodig zijn aan de zijde van Opdrachtgever om toegang te krijgen tot de SaaS-dienst. De technische specificaties voor deze voorzieningen worden beschreven in de zogenaamde A-matrix welke gepuliceerd worden door de leverancier van de software.

3.2 Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan Alga-HR ter uitvoering van de SaaS-dienst alsmede Salarisverwerking ter beschikking gestelde gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Alga-HR verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Alga-HR.

3.3 Opdrachtgever zal door hem ontvangen cao-informatie tijdig aan Alga-HR doorsturen zodat Alga-HR deze informatie, daar waar nodig, in de inrichting van de systemen kan verwerken.

3.4 Overige verantwoordelijkheden Opdrachtgever: • het inhoudelijke juiste gebruik, conform de documentatie, van de SaaS-dienst, waaronder de Applicatie(s); • het beheer van de toegang van de Eindgebruikers tot de Applicaties; • (technische) inrichting werkplekken conform de SaaS A-matrix; • interne ondersteuning naar de Eindgebruikers; • onderhouden relevante gebruikerskennis.

III. IMPLEMENTATIE

In dit hoofdstuk van de Algemene Voorwaarden zullen de volgende definities gebruikt worden, waaraan de betekenis wordt toegekend die per definitie hieronder is gegeven.

1. Definities

1.1 Applicatie(s): de computerprogrammatuur die onderwerp is van deze Overeenkomst.

1.2 Geaccordeerde Plan van Aanpak: de door Opdrachtgever goedgekeurde versie van het Plan van Aanpak.

1.3 Inrichten: het instellen van de Applicatie, ten einde, zoveel als binnen de standaard functionaliteit van de Applicatie mogelijk is, de informatiestromen en procedures van Opdrachtgever te automatiseren.

1.4 Meerwerk: werkzaamheden die niet in het Plan van Aanpak zijn beschreven en waarvoor door Opdrachtgever gaandeweg het Project aan Alga-HR opdracht wordt verleend.

1.5 Procesbeschrijving: beschrijving van de binnen de organisatie van Opdrachtgever op het gebied van HR, salarisverwerking of excasso gebruikelijke werkprocessen die met behulp van de Applicatie(s) worden geautomatiseerd.

1.6 Plan van Aanpak: het door Alga-HR op te stellen en door Opdrachtgever goed te keuren plan waarin de acties, faseringen en verantwoordelijkheden van partijen met betrekking tot het in gebruik nemen binnen de organisaties van de applicatie zijn vastgelegd gebaseerd op het standaard Plan van Aanpak.

1.7 Project: geheel van activiteiten zoals beschreven in het Plan van Aanpak, dat noodzakelijk is om tot ingebruikneming van de Applicatie(s) te komen.

2. Verplichtingen Alga-HR

2.1 Alga-HR zal de in het Plan van Aanpak beschreven werkzaamheden die gericht zijn op het in gebruik nemen van de Applicatie naar beste kunnen als een zorgvuldig handelende leverancier uitvoeren. Er zal geen sprake zijn van enige verplichting tot het opleveren van een resultaat, tenzij zulks in het Plan van Aanpak uitdrukkelijk is bepaald en bovendien een objectief vast te stellen resultaat is vastgelegd. Uitgangspunt hierbij is dat de implementatie een gezamenlijke inspanning van Alga-HR en Opdrachtgever behelst en het succes van de Implementatie mede afhankelijk is van de mate van medewerking en juiste informatie verstrekking door Opdrachtgever.

3. Verplichtingen Opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever zal de informatie aanleveren en activiteiten verrichten die in het Projectplan beschreven staan en voor het overige al datgene binnen haar organisatie ondernemen dat noodzakelijk is voor het welslagen van het Project.

3.2 Opdrachtgever staat er voor in, dat de aangeleverde informatie betreffende de werkprocessen en informatiestromen van Opdrachtgever juist en volledig zijn en zal zorg dragen voor tijdige aanlevering zodat Alga-HR in staat is een volledige implementatie te verrichten.

 

 

 

4. Plan van Aanpak

4.1 Alga-HR zal een Plan van Aanpak opstellen, dat door Opdrachtgever dient te worden gereviewd en geaccordeerd alvorens door Alga-HR tot verdere stappen met betrekking tot het implementeren zal worden overgegaan.

4.2 Het Plan van Aanpak zal een opsomming van activiteiten, resources en mijlpalen inclusief een indicatieve datum gereed bevatten. Partijen erkennen dat inrichten een interactief en dynamisch proces is waarbij verschuivingen in de tijd kunnen voorkomen. Partijen zullen zich inspannen maatregelen te nemen die gericht zijn op het volgen van de planning.

4.3 Het Inrichten zal plaatsvinden door middel van een gezamenlijke inspanning van Alga-HR en Opdrachtgever conform de in het Plan van Aanpak vermelde stappen.

4.4 Het Plan van Aanpak kent een fasering die gepaard gaat met opleveringen van delen van het Project. Alga-HR verzoekt Opdrachtgever het opgeleverde deel goed te keuren alvorens het Project voort te zetten.

5. Oplevering en acceptatie

5.1 De acceptatiecriteria zijn opgenomen in het Plan van Aanpak. Alga-HR overhandigt Opdrachtgever een acceptatierapport waarin de resultaten overeenkomen met de vooraf vastgestelde acceptatiecriteria. Alga-HR stelt een nazorglijst met openstaande punten op naar aanleiding van de resultaten.

6. Duur en beëindiging

6.1 Implementatie vangt aan op een door partijen vastgestelde datum en eindigt op het moment dat Opdrachtgever decharge verleent aan Alga-HR.

7. Randvoorwaarden en verantwoordelijkheden

7.1 Onderstaande randvoorwaarden zijn leidend voor het realiseren van de implementatie binnen de afgegeven normbegroting: • voor de start van de implementatie is vanuit de Opdrachtgever een actuele beschrijving beschikbaar voor Alga-HR van de te implementeren HR- en/of SA- processen en daar waar van toepassing is onderliggend beleid beschreven, geborgd en geformaliseerd; • Opdrachtgever verzorgt gedurende het Project voor de benodigde kantoorfaciliteiten, toegangs-, systeem- en netwerkautorisaties voor de consultants van Alga-HR. Daarnaast verzorgt Opdrachtgever voor aanvang van de implementatie de instellingen op de computers/devices van de beoogde gebruikers van de te implementeren processen conform de door Alga-HR geleverde A-Matrix.

7.2 Onderstaande verantwoordelijkheden van Alga-HR zijn leidend voor het realiseren van de implementatie binnen de afgegeven normbegroting: • de leiding voor de planmatige uitvoering van de implementatie van de overeengekomen module(s); • hiertoe stelt Alga-HR een coördinerend consultant of projectleider aan die onder meer zal worden belast met het opstellen en uitvoeren van een projectplan en bijbehorende planning waarin o.a. de activiteiten staan beschreven welke behoren tot de scope behorend bij de afgegeven normbegroting; • het coördineren van de eigen activiteiten om de eigen verantwoordelijkheden na te kunnen komen; • het matchen van de actuele beschrijving van de te implementeren HR- en/of SA-processen van de Opdrachtgever door middel van 1 of meerdere workshops met de door Alga-HR opgestelde ‘best practices’.

Indien Opdrachtgever besluit af te wijken van de voorgelegde ‘best practice’ zal Alga-HR een inschatting afgeven van de benodigde uren voor de implementatie daarvan en de mogelijke afwijking ten opzichte van de afgegeven normbegroting aan consultancydagen. Voor het vaststellen hiervan wordt de informatie gebruikt zoals vergaard in de workshop(s) en de aangeleverde procesbeschrijving door Opdrachtgever.

7.3 Onderstaande verantwoordelijkheden van Opdrachtgever zijn leidend voor het realiseren van de implementatie binnen de afgegeven normbegroting: • de leiding voor de planmatige uitvoering van het Project, inclusief het aansturen van eventuele derde partijen. Indien de scope van het Project daarom vraagt, stelt Opdrachtgever een projectleider aan die onder meer een overkoepelend projectplan zal opleveren; • de leiding voor de planmatige uitvoering van activiteiten voor het creëren van draagvlak en het treffen van de benodigde verandermanagementmaatregelen betreffende de te implementeren processen. Indien gewenst, zal Alga-HR hierin een adviserende rol vervullen waarvoor additionele consultancy kan worden aangeboden; • periodiek zal het organiseren van een stuurgroep plaatsvinden gedurende de implementatie. Als voorzitter van de stuurgroep behoudt Opdrachtgever de volledige controle over de scope en planning van het Project, de acceptatie van de producten en het besluitvormingsproces bij belangrijke beslispunten. In de stuurgroep is Alga-HR als Opdrachtnemer vertegenwoordigd als Senior Supplier; • het tijdig leveren van voldoende en gekwalificeerde medewerkers voor participatie in het project conform het goedgekeurde projectplan; • het tijdig en adequaat organiseren van de organisatie van de informatiefunctie. Daarbij zorgt Opdrachtgever voor het benoemen van 1 of meerdere functioneel beheerders voor de te implementeren processen die inhoudelijk zal/ zullen fungeren als centraal contactpersoon richting zowel de gebruikersorganisatie van Opdrachtgever als de consultant en het Service Center van Alga-HR.

 

IV. FACTURATIE EN BETALING

In dit hoofdstuk van de Algemene Voorwaarden worden de volgende afkortingen en definities gebruikt, waaraan de daarachter gegeven betekenis wordt toegekend.

1. Facturatiecondities

1.1 Honorarium

Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Het honorarium van opdrachtnemer is onafhankelijk van het resultaat van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Het honorarium is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever gefactureerd, zoals in de overeenkomst tot dienstverlening is vastgelegd.

1.2 Eenmalige kosten: Facturering van de eenmalige kosten (indien dit onderdeel is van de Overeenkomst) vindt plaats op de overeengekomen Startdatum.

2. Implementatie

2.1 Het aantal implementatiedagen zoals genoemd in de Overeenkomst is een voorlopige inschatting.

2.2 Afroep van consultancy geschiedt in dagen en dagdelen. Een dag duurt van 09.00 uur tot 17.00 uur, exclusief reistijd en exclusief pauze. Een halve dag duurt van 09.00 uur tot 13.00 uur of van 13.00 uur tot 17.00 uur, exclusief reistijd.

2.3 De werkelijke kosten voor implementatie en opleidingen worden op basis van nacalculatie maandelijks achteraf in rekening gebracht.

 

3.    Betaling

3.1 Betaling van het factuurbedrag dient door opdrachtgever te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van bijschrijving op de door opdrachtnemer aangegeven bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op de werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

3.2 Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder sommatie of in gebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

3.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is, met de niet nakoming van de betalingsverplichtingen de werkzaamheden op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

3.4 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 115,--.

 

V ALGEMENE VOORWAARDEN SALARISVERWERKING EN INTERIM DIENSTVERLENING OP SALARIS EN HR VAKGEBIED EN ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING IN DE BREEDSTE ZIN.


A. Algemeen

Alga-HR, hierna ook te noemen "opdrachtnemer" is een organisatie die diensten verleent in de meest ruime zin, ten behoeve van administratieve dienstverlening in het algemeen.

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Opdrachtgever
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2.     Opdracht
De overeenkomst waarin opdrachtgever Alga-HR opdraagt bepaalde werkzaamheden te verrichten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

3.     Opdrachtnemer
Alga-HR.

4.     Werkzaamheden
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst tot dienstverlening. Hiertoe behoren de volgende werkzaamheden te weten detachering en interim-management, salarisadministraties, financiële administraties en overige werkzaamheden

5. Detachering en Interimmanagement
Het door Alga-HR ter beschikking stellen van een of meer van haar werknemers aan opdrachtgever teneinde onder diens verantwoordelijkheid werkzaamheden te verrichten, tenzij anders overeengekomen.

6. Documenten
Alle vormen van informatiedragers in welke vorm dan ook.

 

B.     Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe dan ook genaamd welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

C.    Aanvang en duur van de overeenkomst
De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende overeenkomst tot dienstverlening door opdrachtnemer retour is ontvangen en getekend, tenzij anders overeengekomen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

D.    Gegevens opdrachtgever
Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en documenten, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen van opdrachtnemer.

Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde documenten geretourneerd.

E.     Uitvoering opdracht
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

Opdrachtnemer voert de opdracht uit met inachtneming van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uit te voeren opdracht vertrouwd mag worden.

Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de overeenkomst tot dienstverlening, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze werkzaamheden worden aanvullend bij opdrachtgever in rekening gebracht.

Opdrachten in de vorm van detachering en interim-management zullen afhankelijk van de periode, de omvang en de in te zetten medewerkers en taakstelling op basis van de gestelde voorwaarden in de opdrachtomschrijving / offerte worden geformuleerd.

F.     Geheimhouding, exclusiviteit en intellectueel eigendom


Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en door de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

Het auteursrecht inzake afgegeven stukken of documenten berust bij opdrachtnemer.

Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die stukken of documenten, waaronder begrepen computerprogramma's systeemontwerpen, cd-rom gegevensdragers, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van de derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Modellen, methoden, en technieken, artikelen en teksten, opleidings- en trainingsprogramma's instrumenten waaronder ook software, die zijn gebruikt voor of ontwikkeld tijdens de uitvoering van de opdracht en de opleiding, training, begeleiding, advies of onderzoeksresultaten zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Gebruik en/of openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, tenzij de genoemde bronnen vallen binnen het doel van de opdracht.

Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die stukken of documenten aan derden ter hand te stellen, anders dan voor het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

G.    Overmacht
Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen indien is gebleken dat opdrachtnemer na beëindiging van de overmacht niet is staat is de overeenkomst alsnog op de overeengekomen wijze na te komen.

H.    Honorarium
Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Het honorarium van opdrachtnemer is onafhankelijk van het resultaat van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Het honorarium is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever gefactureerd, zoals in de overeenkomst tot dienstverlening is vastgelegd.

I.    Betaling
Betaling van het factuurbedrag dient door opdrachtgever te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van bijschrijving op de door opdrachtnemer aangegeven bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op de werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder sommatie of in gebrekstelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is, met de niet nakoming van de betalingsverplichtingen de werkzaamheden op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 115,--.

J.    Aansprakelijkheid
Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede de rechtsregels voor redelijkheid of billijkheid is opdrachtnemer niet gehouden tot het vergoeden van enige schade van welke aard dan ook. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever veroorzaakt door tekortkomingen, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd, één en ander tot maximaal 50% van het overeengekomen bedrag/declaratie, met een maximum van € 90.000,--. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Voor alle gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken, behoudens opzet of grove schuld, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van het melden, verwerken en administreren van ziekmeldingen aan instanties, het terugkoppelen van ziekmeldingen aan opdrachtgever(s) en activiteiten op het terrein van ziekteverzuimbegeleiding en advisering.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

K.    Beëindiging
Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is opdrachtnemer - buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald - gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitenrechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde opdrachtgever schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, na een schriftelijke verklaring, op het tijdstip, waarop opdrachtgever zijn activiteiten staakt, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Door ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

L.    Toepasselijk recht en geschillen
Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter te 's-Hertogenbosch.